Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Behandlingsansvarlig

Vi er ansvarlig for at behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til loven hos vår databehandler Uni Pluss AS. Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger som registreres

Vi behandler og lagrer den informasjon som du oppgir i søknadsskjemaet for bolig til oss, f.eks. navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, mobilnummer, epostadresse, bekreftelse om opptak fra studiested, samt eventuelle kredittopplysninger som innhentes fra eksternt kredittvurderingsselskap. I tillegg lagrer vi opplysninger om eventuelle tilleggstjenester du kjøper eller benytter deg av, f.eks. kjøp av vaskeritjenester og leie av parkeringsplass, og i prinsippet all kommunikasjon mellom oss. Telefonsamtaler vil bli lagret hvis vårt kundesenter oppgir dette.

Formålet med behandlingen - hva opplysningene brukes til

Opplysningene i boligsøknaden, eventuelle kredittopplysningene og opplysningene vi ellers mottar fra deg, brukes først og fremst for å kunne behandle og administrere ditt kundeforhold hos oss. Dette omfatter bl.a. å behandle dine bestillinger, sende deg korrekte fakturaer, håndtere betalinger og kommunisere med deg i forbindelse med ditt kundeforhold og gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon. Opplysningene setter oss samtidig i stand til å kunne analysere, tilpasse og forbedre vårt tjenestetilbud og vår kommunikasjon med deg. Opplysningene som automatisk blir registrert av våre måleverktøy og tekniske logger, brukes også i administrasjon av kundeforholdet, og bidrar til at vi kan passe på og sikre at tjenestene hele tiden fungerer slik de skal og at de holder den kvaliteten de skal ha. Opplysningene setter oss også i stand til å gi deg en best mulig brukeropplevelse på de ulike tekniske enhetene du måtte benytte deg av og med skjermer av ulike størrelser. Videre lager vi statistikk og kartlegger trender for å kunne utvikle, fornye og forbedre tjenestetilbudet.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er kunde hos oss (og en viss periode etter dette, bl.a. for å kunne yte deg best mulig service, hvis du skulle ha spørsmål til oss). Hvis du vil ha slettet person informasjonen din fra systemet, ber vi deg ta kontakt.

Hvem vi deler opplysningene med

Uni Pluss AS er vår databehandler og behandler opplysningene på vår vegne. Også enkelte andre tredjeparter utfører tjenester på vår vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester. Slike tredjeparter gis tilgang til relevante opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor. Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Administrasjon av og endringer i lagrede opplysninger

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Du kan endre kontaktinformasjon selv på Min Profil eller via Kontaktopplysninger.

Informasjonskapsler og sporingsbilder

Når du besøker våre nettsider registrerer vi automatisk informasjonskapsler (cookies), sporingsbilder og IP-adresse. Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på enheten din når du surfer og bruker nettsteder og tjenester på internett. Et sporingsbilde (pikseltagg) er et usynlig merke plassert på enkelte internettsider. Vi bruker informasjonskapsler bl.a. for å måle trafikken på våre nettsider og få informasjon om hvilke deler av vårt nettsted som er mest besøkt til hvilke tider, hvordan de besøkende navigerer i nettstedet og varigheten av besøket. Hovedformålet med dette er å sikre og forbedre ytelsene og funksjonaliteten til nettstedet. Sporingsbilder brukes til liknende formål, men også for å gi oss informasjon om hvordan vår markedsføring fungerer. Du kan angi at nettleseren skal varsle deg før du mottar en informasjonskapsel, slik at du kan bestemme om du vil godta den. Du kan også angi at nettleseren automatisk deaktiverer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt hvis informasjonskapsler er deaktivert.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter, for eksempel applikasjoner/strømmetjenester. Vi er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder og applikasjoner / strømmetjenester.

Innsynsrett

Du har rett til å se hvilke personopplysninger som vi har registrert på deg. Ta kontakt for å få denne informasjonen.

Dataportabilitet

Retten til å ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen er en ny rettighet i personvernforordningen. Dette kalles dataportabilitet. Formålet med dataportabilitet er å gi den registrerte kontroll over egne opplysninger. Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som den registrerte selv har gitt til den behandlingsansvarlige. Dataportabilitet kan skje på to måter: - Den registrerte kan få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format slik at disse kan overføres til en annen behandlingsansvarlig. - Den registrerte kan kreve at personopplysningene overføres direkte til den nye behandlingsansvarlige når dette er teknisk mulig. Rettigheten gjelder ikke personopplysninger som kun finnes på papir. Hvis du ønsker å benytte deg av denne rettigheten, skal du kontakte oss som nevnt under Kontaktopplysninger.

Privacy Policy

This Privacy Policy Statement describes what data we collect about our customers, how and why we collect and use the data, as well as how we safeguard our customers' rights and privacy policies.

Data controller

We are responsible for processing your personal data in accordance with the law at our data processor Uni Pluss AS. Our contact information can be found at the very bottom of this Privacy Policy Statement.

Personal data recorded

We process and store the information you provide in the application form for housing to us, for example. name, date of birth, gender, place of residence, mobile phone number, email address, confirmation of admission from the place of study, and any credit information obtained from an external credit rating agency. In addition, we store information about any additional services you purchase or make use of, for example. purchase of laundry services and rent of car park, and in principle all communication between us. Phone calls will be saved if our customer center states this.

Purpose of processing - what the data is used for

The information in the housing application, optional credit information and the information we otherwise receive from you, is used primarily to process and manage your customer relationship with us. This includes to process your orders, send you the correct invoices, handle payments and communicate with you in connection with your customer relationship and provide you with the necessary help and useful information. The information also enables us to analyze, adapt and improve our service offered and our communication with you. The information that is automatically registered by our measurement tools and technical logs, is also used in customer relationship management, and help us ensure that the services are always working properly and that they maintain the quality they shall have. The information also enables us to provide you with the best possible user experience on the various technical devices you may use with screens of different sizes. Furthermore, we create statistics and map trends to develop, renew and improve service provision.

How long the data is kept

We keep the personal data as long as it is necessary for the purposes described in the above section or to comply with specific legal requirements. The Accounting Act allows invoice information to be stored for at least 5 years. The contact information we need to store as long as you are a customer of ours (and a certain period after this, in order to provide you with the best possible service, if you have questions). If you want to delete your personal data from the system, please contact us.

Who we share the data with

Uni Pluss AS is our data processor and processes the data on our behalf. Some other third parties also perform services on our behalf and help us with the operation of the business and delivery of services. Such third parties are given access to relevant data for use for the same purposes as described above. We enter into written agreements with third parties we share data with and make clear demands to comply with applicable privacy laws, including the requirements for data security. To the extent that it is imposed by law or legal decision or necessary for investigation of possible offenses against our business, relevant data may be disclosed to public authorities or any other legitimate.

How we protect the data

We work planned and systematically to ensure data security and use technical and organizational security measures to protect the stored personal data against unauthorized access and use. To the extent that we share personal data with third parties, we provide equivalent data security requirements to them.

Administration of and changes in stored data

It is important that the contact information we have registered about you is correct and up to date. You can change contact information yourself in My Profile or via Contact Information.

Cookies and web beacons

When you visit our web site, we automatically register cookies, web beacons and IP addresses. Cookies are small data files stored on your device when you browse and use websites and services on the internet. A web beacon (pixel stitch) is an invisible mark placed on some web pages. We use cookies, among other things. to measure traffic on our websites and to get information about which parts of our site are most visited at what times, how visitors navigate the site and duration of visited. The main purpose of this is to ensure and improve the performance and functionality of the website. Web beacons are used for similar purposes, but also to provide us with information about how our marketing works. You can set the browser to notify you before you receive a cookie, so you can decide if you want to accept it. You can also set the browser to automatically disable cookies. Please note that you can not use all of the features on our site if cookies are disabled.

Links to other sites and services

Our websites may contain links to other sites, and some of our services may provide you with access to third-party services, such as applications / streaming services. We are not responsible for such external websites and applications / streaming services.

Right of access

You have the right to see what personal data we have registered with you. Contact us for this information.

Data portability

The right to take personal data from one company to another is a new right in the privacy regulation. This is called data portability. The purpose of data portability is to provide the registered control of own information. The right applies only to personal data that the registrant himself has given to the data controller. Data portability can take place in two ways: - The data subject may be provided with personal data in a structured, commonly used and machine-readable format so that these can be transferred to another data controller. - The data subject may require that the personal data to be transferred directly to the new controller when this is technically possible. The right does not apply to personal data that is only available on paper. If you wish to make use of this right, please see Contact information.
Saturday 24.08.2019 : 00:21:34
Click here to see the RSS feeder of this page
Developed by: Uni Pluss AS ® 2019
Follow us on Facebook